เกี่ยวกับเรา

ทีมของเรา

คณะผู้นําองค์กร

Siam Herbal Tech goes beyond the industry standards. Our quality management and production team are professional.

คุณธนิน ศรีเศรษฐี

กรรมการบริษัท

คุณธนิน
คุณธนินนำประสบการณ์ที่หลากหลายจากการจัดตั้งและบริหารธุรกิจ การก่อสร้าง พลังงานหมุนเวียน สิ่งทอ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมาประยุกต์ใช้ ปัจจุบันคุณธนินดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด มหาชน (DOD) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแม่ของสยาม เฮอเบิล เทค โดย DOD เป็นผู้ผลิตอาหารเสริมด้านสุขภาพหลากหลายแบรนด์ ด้วยประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้มั่นใจได้ว่า คุณธนิน จะสามารถนำคุณประโยชน์และคุณค่าของพืชสมุนไพร มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้บริโภคปลายทางอย่างแท้จริง ความเชื่อในคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพร ทำให้คุณธนินมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สยาม เฮอเบิล เทค ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพ

คุณยัง เฮิร์น ตัน

กรรมการบริษัท

คุณยัง
ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MFUSED Group ผู้นำด้านธุรกิจกัญชง กัญชาและการบำบัดรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร โดยบริษัทดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในประเทศสหรัฐอเมริกา คุณยัง ได้นำพาบริษัทจากจุดเริ่มต้นที่เป็นสตาร์ทอัพไปสู่การเป็นผู้สกัดสารสกัดจากกัญชงและกัญชารายใหญ่ที่สุดในรัฐวอชิงตัน โดยปัจจุบันบริษัทได้ขยายกิจการไปมลรัฐต่าง ๆ ทั่วประเทศ คุณยังมีประสบการณ์ร่วม 10 ปี ในการเป็นผู้ประกอบการและบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมกัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร ก่อนหน้านี้ คุณยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ด้านวาณิชธนกิจ (กรรมการผู้จัดการตลาดทุน) ในธนาคารระดับโลกหลายแห่ง เช่น BNP Paribas, Deutsche Bank และ Citigroup

คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง

กรรมการบริษัท

คุณสุวารินทร์
มีประสบการณ์การทำงานสายงานการเงินและการบัญชีกว่า 15 ปี โดยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ล๊อกพลัส ไมน์นิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ในปี 2557 จนถึงปัจจุบันในตำแหน่ง กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี การควบรวมกิจการของบริษัทในเครือของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ในธุรกิจผลิตเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนา การบริหาร รวมทั้งการวางแผนและการกำหนดงบประมาณ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถร่วมกันบริหารบริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัดให้มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความโปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความพร้อมในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศต่อไป

คุณโจนาธาน วัฒน์สุขสันติ

กรรมการบริษัท

คุณโจนาธาน
คุณโจนาธานนำความรู้และความเข้าใจเชิงบูรณาการในธุรกิจกัญชงและกัญชา ที่สะสมจากประสบการณ์ในการทำงานและปฏิบัติงานหลากหลายสายงานในอุตสาหกรรมกัญชงและกัญชา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งในด้านการแพทย์และด้านสันทนาการ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ MFUSED Group ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณโจนาธานเป็นบุคลากรหลักที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาแบรนด์ Polite ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง กัญชาและพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยเน้นการเสริมฤทธิ์กันของพืชสมุนไพรและสารแคนนาบินอยด์ เขายังเป็นสมาชิกหลักในการก่อตั้งบริษัท Canvas Therapeutics ผู้นำด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีสารแคนนาบินอยด์เป็นองค์ประกอบหลักจากการวิจัยของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อีกด้วย

คุณต่อลาภ ไชยเชาวน์

กรรมการผู้จัดการ

คุณต่อลาภ
คุณต่อลาภมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านกฎหมายในบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย และบริษัทชั้นนำทั้งในธุรกิจด้านโทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุน เป็นระยะเวลาหลายปี รวมถึงยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานการตลาดและการขายในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ เขาประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับหลายองค์กร  ทำให้มั่นใจได้ว่าประสบการณ์การบริหารงานในหลายอุตสาหกรรมของเขาสามารถสร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่การป็นผู้นำของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว

ภญ.มนัสนิจ อู๋ไพจิตร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานคุณภาพ

คุณมนัสนิจ
คุณมนัสนิจ มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการจัดการระบบคุณภาพในเภสัชอุตสาหกรรม ประสบการณ์และประสิทธิภาพในความเป็นผู้นำของคุณมนัสนิจ พิสูจน์ได้ ด้วยการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและทำให้องค์กรได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพต่าง ๆ ได้สำเร็จเช่น การบริหารจัดการและควบคุมระบบคุณภาพการผลิต ในโรงงานยาที่มีมาตรฐานสากลสูงสุดอย่าง PIC/s คุณมนัสนิจเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการสายงานผลิตของสยามเฮอเบิลเทคให้สอดคล้องกับความปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพระดับสากล คุณมนัสนิจเป็นเภสัชกรวิชาชีพโดยจบปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และปริญญาตรีเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีเภสัชกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

Mr.Wutichai Anantakul

Managing Director

Wuttichai
คุณวุฒิชัยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้าน วิศวกรรมและการดำเนินงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่ยา พลังงานหมุนเวียนและวัตถุระเบิดเขาประสบความสำเร็จในการยกระดับ ประสิทธิภาพการดำเนินงานหลากหลายองค์กร ก่อน การเข้าร่วมสยามเฮิอเบิลเทค นายวุฒิชัยบริหารงานหลายโครงการที่บริษัท ดีโอดีไบโอเทค จำกัดเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการที่ Equator Solar Capital Co. Ltd.,เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ทั่วไปที่ Chai Explosive Co. Ltd.เคยดำรงตำแหน่งรอง กรรมการผู้จัดการที่ TMC Industrial Public Co. Ltd.

ภญ.ธรรชณน สกฤษศิลป์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณธรรชณน
ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายของคุณธรรชณนในสายงานสุขภาพและเภสัชอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ภายหลังจากจบการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เธอได้ส่งผ่านความสำเร็จในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบในส่วนงานปฏิบัติการและบริหารห่วงโซ่อุปทาน ผ่านประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาของบริษัท Chemonics International ตัวแทนของ USAID (United States Agency for International Development) ทำงานประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และประสบการณ์ทำงานในสายงานปฏิบัติการและดูแลลูกค้าพันธมิตรของบริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) และบริษัทซิลลิค ฟาร์ม่า โดยทำงานใกล้ชิดกับบริษัทยามากกว่า 50 บริษัท ในฐานะผู้ร่วมทีมงานของบริษัทสยาม เฮอเบิล เทค คุณธรรชณนช่วยสนับสนุนการทำงานส่วนงานกระบวนการทางเภสัชกรรมและระบบปฏิบัติการให้มีความคล่องตัวด้วยนวัตกรรม เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีคุณภาพ